Saltar al contenido

Atlas de Acupuntura

Bienvenidos a este blog que habla de la Medicina Tradicional China, Si eres una persona que quieres saber más sobre la MTC, O quiza estas mirando una terapia alternatva, o eres un estudiante de la medicina china, Este es tu sitio.

En la medicina tradicional china se utiliza la acupuntura, moxibustion, tuina, fitoterápia para curar las enfermedades y conseguir la salud, y todas estas técnicas se basa en el equilibrio del yin y el yang ,  y la clave para conseguir el equilibrio está en los meridianos. Y cada punto de acupuntura es una zona que concentra el Qi,  Y Según el libro del Emperador Amarillo(黄帝内经)

¨ los Jin Luo(Meridianos) pueden regular la insuficiencia y el exceso, determinar la vida y la muerte,no hay que dejar impercibido¨.

En esta atlas de acupuntura está clasificado según el orden de los meridianos y de los puntos para poder facilitar en la búsqueda y que además incluye una descripción completa con su técnica de comó puntuar con sus indicaciones en detalle, así se consigue con más facilidad a entender de cómo encontrar cada punto y sus beneficios.

mapa puntos acupuntura china
mapa puntos acupuntura china

 

Puntos y Meridianos

Meridiano del Pulmón

P1- Zhongfu P2-Yunmen P3-Tiantu
P4-Xiabai P5-Chize P6-Kongzui
P7-Lieque P8-Jingqu P9-Taiyuan
P10-Yuji P11-Shaoshang  

Meridiano del Intestino Grueso

IG1-Shangyang IG2-Erjian IG3-Sanjian
IG4-Hegu IG5-Yangxi IG6-Pianli
IG7-Wenliu IG8-Xialian IG9-Shanglian
IG10-Shousanli IG11-Quchi IG12-Zhouliao
IG13-Shouwuli IG14-Binao IG15-Jianyu
IG16-Jugu IG17-Tianding IG18-Futu
IG19-Kouheliao IG20-Yingxiang  

Meridiano del Estomago

E1-Chengqi E2-Sibai E3-Juliao
E4-Dicang E5-Daying E6-Jiache
E7-Xiaguan E8-Touwei E9-Renying
E10-Shuitu E11-Qishe E12-Quepen
E13-Qihu E14-Kufang E15-Wuyi
E16-Yingchuang E17-Ruzhong E18-Rugen
E19-Burong E20-Chengman E21-Liangmen
E22-Guanmen E23-Taiyi E24-Huaroumen
E25-Tianshu E26-Wailing E27-Daju
E28-Suidao E29-Guilai E30-Qicong
E31-Biguan E32-Futu E33-Yinshi
E34-Liangqiu E35-Dubi E36-Zusanli
E37-Shangjuxu E38-Tiaokou E39-Xiajuxu
E40-Fenglong E41-Jiexi E42-Chongyang
E43-Xiangu E44-Neiting E45-Lidui

Meridiano del Bazo

B1-Yinbai B2-Dadu B3-Taibai
B4-Gongsun B5-Shangqiu B6-Sanyinjiao
B7-lougu B8-Diji B9-Yinlingquan
B10-Xuehai B11-Jimen B12-Chongmen
B13-Fushe B14-Fujie B15-Daheng
B16-Fuai B17-Shidou B18-Tianxi
B19-Xiongxiang B20-Zhourong B21-Dabao

Meridiano del Corazón

C1-Jiquan C2-Qingling C3-Shaohai
C4-Lingdao C5-Tongli C6-Yinxi
C7-Shenmen C8-Shaofu C9-Shaochong

Meridiano del Intestino Delgado

ID1-Shaoze ID2-Qiangu ID3-Houxi
ID4-Wangu ID5-Yanggu ID6-Yanglao
ID7-Zhizheng ID8-Xiaohai ID9-Jianzhen
ID10-Naoshu ID11-Tianzong ID12-Bingfeng
ID13-Quyuan ID14-Jianwaishu ID15-Jianzhongshu
ID16-Tianchuang ID17-Tianrong ID18-Quanliao
ID19-Tinggong    

Meridiano del Vejiga

V1-Jingming V2-Zanzhu V3-Meichong
V4-Qucha V5-Wuchu V6-Chengguang
V7-Tongtian V8-Luoque V9-Yuzhen
V10-Tianzhu V11-Dazhu V12-Fengmen
V13-Feishu V14-Jueyinshu V15-Xinshu
V16-Dushu V17-Geshu V18-Ganshu
V19-Danshu V20-Pishu V21-Weishu
V22-Sanjiaoshu V23-Shenshu V24-Qihaishu
V25-Dachangshu V26-Guanyuanshu V27-Xiaochangshu
V28-Pangguangshu V29-Zhonglushu V30-Baihuanshu
V31-Shangliao V32-Ciliao V33-Zhongliao
V34-Xialiao V35-Huiyang V36-Chengfu
V37-Yinmen V38-Fuxi V39-Weiyang
V40-Weizhong V41-Fufen V42-Pohu
V43-Gaohuangshu V44-Shentang V45-Yixi
V46-Geguan V47-Hunmen V48-Yanggang
V49-Yishe V50-Weicang V51-Huangmen
V52-Zhishi V53-Baohuang V54-Zhibian
V55-Heyang V56-Chengjin V57-Chengshan
V58-Feiyang V59-Fuyang V60-Kunlun
V61-Pucan V62-Shenmai V63-Jinmen
V64-Jinggu V65-Shugu V66-Zutonggu
V67-Zhiyin    

Meridiano del Riñon

R1-Yongquan R2-Rangu R3-Taixi
R4-Dazhong R5-Shuiquan R6-Zhaohai
R7-Fuliu R8-Jiaoxin R9-Zhubin
R10-Yingu R11-Henggu R12-Dahe
R13-Qixue R14-Siman R15-Zhongzhu
R16-Huangshu R17-Shanqu R18-Shiguan
R19-Yindu R20-Futonggu R21-Youmen
R22-Bulang R23-Shenfeng R24-Lingxu
R-25-Shencang R26-Yuzhong  R27-Shufu

Meridiano del Pericardio

PC1-Tianchi PC2-Tianquan PC3-Quze
PC4-ximen PC5-Jianshi PC6-Neiguan
PC7-Daling PC8-Laogong PC9-Zhongchong

Meridiano del San Jiao

SJ1-Guanchong SJ2-Yemen SJ3-Zhongzhu
SJ4-Yangchi SJ5-Waiguan SJ6-Zhigou
SJ7-Huizong SJ8-Sanyangluo SJ9-Sidu
SJ10-Tianjing SJ11-Qinglengyuan SJ12-Xiaoluo
SJ13-Naohui SJ14-Jianliao SJ15-Tianliao
SJ16-Tianyou SJ17-Yifeng SJ18-Chimai
SJ19-Luxi SJ20-Jiaosun SJ21-Ermen
SJ22-Erheliao SJ23-Sizhukong  

Meridiano del Vesícula Biliar

VB1-Tongziliao VB2-Tinhui VB3-Shanguan
VB4-Hanyan VB5-Xuanlu VB6-Xuanli
VB7-Qubin VB8-Shuaigu VB9-Tianchong
VB10-Fubai VB11-Touqiaoyin VB12-Wangu
VB13-Benshen VB14-Yangbai VB15-TouLinqi
VB16-Muchuang VB17-Zhengying VB18-Chengling
VB19-Naokong VB20-Fengchi VB21-Jianjing
VB22-Yuanye VB23-Zhejin VB24-Riyue
VB25-Jingmen VB26-Daimai VB-27-Wushu
VB28-weidao VB29-Juliao  VB30-Huantiao
VB31-Fengshi VB32-Zhongdu VB33-Xiyangguan
VB34-Yanglingquan VB35-Yangjiao VB36-Waiqiu
VB37-Guangming VB38-Yangfu VB39-Xuanzhong
VB40-Qiuxu VB41-Zulinqi VB42-Diwuhui
VB43-Xiaxi VB44-Zuqiaoyin  

Meridiano del Higado

H1-Dadun H2-Xingjian H3-Taichong
H4-Zhongfeng H5-Ligou H6-Zhongdu
H7-Xiguan H8-Ququan H9-Yinbao
H10-Zuwuli H11-Yinlian H12-Jimai
H13-Zhangmen H14-Qimen  

Meridiano del Dumai

DU1-Changqiang DU2-Yaoshu DU3-Yaoyangguan
DU4-Mingmen DU5-Xuanshu DU6-Jizhong
DU7-Zhongshu DU8-Jinsuo DU9-Zhiyang
DU10-Lingtai DU11-Shendao DU12-Shenzhu
DU13-Taodao DU14-Dazhui DU15-Yamen
DU16-Fengfu DU17-Naohu DU18-Qiangjian
DU19-Houding DU20-Baihui DU21-Qianding
DU22-Xinhui DU23-Shangxing DU24-Shenting
DU25-Suliao DU26-Shuigou DU27-Duiduan
DU28-Yinjiao    

Meridiano del Ren Mai

Ren1-Huiyin Ren2-Qugu Ren3-Zhongji
Ren4-Guanyuan Ren5-Shimen Ren6-Qihai
Ren7-Yinjiao Ren8-Shenque Ren9-Shuifen
Ren10-Xiawan Ren11-Jianli Ren12-Zhongwan
Ren13-Shangwan Ren14-Juque Ren15-Jiuwei
Ren16-Zhongting Ren17-Danzhong Ren18-Yutang
Ren19-Zigong Ren20-Huagai Ren21-Xuanji
Ren22-Tiantu Ren23-Lianquan Ren24-Chengjiang

Meridianos Extraordinario

Puntos Extraordinarios

EX-HN1 Sishencong EX-HN2 Dangyang EX-HN3 Yintang
EX-HN4 Yuyao EX-HN5 Taiyang EX-HN6 Erjian
EX-HN7 Qiuhou EX-HN8 Shangyingxiang EX-HN10 Juquan
EX-HN11 Haiquan EX-HN12 Jinjin Yuye EX-HN13 Yiming
EX-HN14 Jingbailao Shangming Jiachengjiang
Qianzheng Anmian EX-CA1 Zigong
EX-BW1 Dingchuan EX-BW2 Jiaji EX-BW3 Weiwanxiashu
EX-BW4 Pigen EX-BW5 Xiajishu EX-BW6 Yaoyan
EX-BW7 Shiqizhui EX-BW8 Yaoqi Jianqian
EX-UE1 Zhoujian EX-UE2 Erbai EX-UE3 Zhongquan
EX-UE4 Zhongkui EX-UE5 Dagukong EX-UE6 Xiaogukong
EX-UE7 Yaotongdian EX-UE8 Wailaogong EX UE9 Baxie
EX-UE10 Sifeng EX-UE11 Shixuan Huanzhong
EX-LE1 Kuangu EX-LE2 Heding EX-LE3 Baichongwo
EX-LE5 Xiyan EX-LE6 Dannang EX-LE7 Lanwei
EX-LE8 Neihuaijian EX-LE9 Waihuaijian EX-LE10 Bafeng
EX-LE11 Duyin EX-LE12 Qiduan Nuxi